podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Jak podłączyć się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Spółki MWiK Piła?

KROK 1

Należy wypełnić Wniosek o wydanie warunków technicznych w Dziale Obsługi Klienta, lub pobrać druk wniosku ze strony internetowej Spółki MWiK i wypełniony dostarczyć do Działu Obsługi Klienta.

Do w/w wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty:

Termin wydania warunków technicznych przez Spółkę MWiK wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku.

KROK 2

Po uzyskaniu technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy zlecić wykonanie Projektu Technicznego branży sanitarnej przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (projekt musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych).

KROK 3

Po opracowaniu projektu technicznego przyłączy należy dostarczyć go do MWiK Piła w celu jego uzgodnienia. Akceptacja wykonanego projektu technicznego następuje po stwierdzeniu zgodności z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do miejskich sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy.

Termin uzgodnienia dokumentacji technicznej przez Spółkę MWiK wynosi do 30 dni od daty jej złożenia.

KROK 4

Po uzgodnieniu projektu technicznego przez Spółkę MWiK można przystąpić do wykonania przyłącza. Wykonanie przyłącza należy zlecić uprawnionej firmie instalacyjnej.

UWAGA !!!
W przypadku nie przystąpienia do realizacji robót, warunki wydane przez Spółkę MWiK tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wystawienia.

KROK 5

KROK 6

Po dokonaniu odbioru przyłącza przez pracowników Spółki MWiK w stanie odkrytym, można przystąpić do jego zasypania.

Przed rozpoczęciem korzystania z wykonanego przyłącza należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, tel.: +48 67 211 91 18) w celu ustalenia terminu montażu wodomierza. Spółka MWiK dostarcza i montuje wodomierz główny na własny koszt.

KROK 7

Po montażu wodomierza przez Spółkę MWiK, należy zgłosić się do Działu Obsługi Klienta w celu złożenia wniosku o zawarcie umowy. Druk wniosku o zawarcie umowy można wypełnić na miejscu lub pobrać ze strony internetowej i wypełniony złożyć w Dziale Obsługi Klienta.

KROK 8

Po spełnieniu kroków od 1 do 7 należy zgłosić się do Działu Obsługi Klienta w celu dokonania odbioru technicznego przyłączy. Wzór wniosku o odbiór techniczny przyłącza można uzyskać na miejscu lub pobrać ze strony internetowej.

KROK 9

Po dokonaniu odbioru Spółka MWiK wystawi Protokół odbioru technicznego.

KROK 10

Podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (po uprzednim wypełnieniu wniosku - krok nr 7) zostaje przesłana w dwóch egzemplarzach na adres Klienta.

Dwa egzemplarze umowy, po ich podpisaniu, należy odesłać na adres Spółki MWiK lub dostarczyć do Działu Obsługi Klienta MWiK,

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta Spółki MWiK
lub telefonicznie pod nr telefonu +48 67 211 91 44 lub +48 67 211 91 13.Aktualności
Czy wiesz, że...?

Pierwsze wieże ciśnień (od pompy podnoszącej wodę nazywane „rurmusami”) pojawiły się na terenie Niemiec w XIII wieku. Pozwoliły na zasilanie w wodę terenu miasta położonego wyżej niż ujęcie wody.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.